در داخل سایت دیجی فالوور هر روز یک کد تخفیف 50% ارائه میشه به 10 نفری که زودتر بتونن این کد تخفیف پیدا بکنن 500 هزار پاداش تعلق میگره ( کد امروز توی صفحه اصلی هست)
کانال تلگرام و پشتیبانی

خرید شماره مجازی ارزان برای تمامی برنامه ها با تحویل فوری

وبسایت معتبر دیجی فالوور علاوه بر خدمات تمامی شبکه های اجتماعی، شماره مجازی تمامی کشور ها را با تحویل فوری به فروش میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر ویدیویی که در پایین صفحه قرار داره رو تماشا کن لطفا.

4.1/5 – (9 امتیاز)

خرید شماره مجازی ارزان برای تمامی برنامه ها با تحویل فوری

خدمات خرید شماره مجازی

لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1
روش HTTPPOST
فرمت پاسخJson
API URLhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1
کلید APIبرای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/balance
tokenکلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/services
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/countries
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
serviceشناسه سرویس
operatorشناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/status?id=$id
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
statusوضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیتتوضیحات
CANCELEDلغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNEDاعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

دیجی فالوور بزرگترین مرجع فروش خدمات شبکه های اجتماعی

خرید شماره مجازی ارزان

امروزه با پیشرفت تکنولوژی این فرایند آسان تر شده و با وجود شماره های مجازی، امکان استفاده از هر شبکه اجتماعی به ویژه اینستاگرام فراهم شده است. کاربران می توانند با خرید شماره مجازی اینستاگرام، در این شبکه مجازی فعالیت کنند. در ادامه با سایت دیجی فالوور همراه باشید تا اطلاعات کاملتری در این خصوص به دست آورید.

اطلاعات خرید شماره مجازی
💎کیفیت خرید شماره مجازیشماره های اختصاصی و بدون ریپورتی
💰قیمت خرید شماره مجازیشروع قیمت از 100000تومان
⏳ زمان انجامتحویل آنی و خودکار
⏱ پشتیبانی24 ساعت شبانه روز
⭐ ویژگی هادرجه 1 و باکیفیت، قیمت مناسب
🎯 نحوه ثبت سفارشخرید از سایت به صورت آنلاین، کارت به کارت

آیا سوالی دارید؟

لطفاً سوالات زیر را بخوانید و اگر نمی توانید پاسخ خود را پیدا کنید ،
لطفاً سوال خود را برای ما ارسال کنید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

آیا می توانم یک سایت فروش فالوور اینستاگرام بخرم؟

سایت دیجی فالوور با سابقه ای چندین ساله و بسیار معتبر، می تواند بهترین سایت فروش فالوور اینستاگرام را با کیفیتی بالا و قیمتی مناسب برای شما طراحی کند.

چرا یک وبسایت فروش فالوور اینستاگرام باید یک رابط کاربری خوب داشته باشد؟

برای این که افرادی که می خواهند از سایت فالوور و یا سرویس های دیگر خریداری کنند، راحت باشد و کاربر سردرگم نشود.

قالب سایت اختصاصی و طراحی شده برای فروش فالوور اینستاگرام چگونه است؟

به این صورت است که یک سایت قابل توجه به صورت اختصاصی فقط برای شما طراحی می شود و مزایایی مانند داشتن سبد خرید زیبا برای مشتری، امکان فروش به صورت پکیجی، سئو سایت و...، برای مشتریان فراهم خواهد شد.

چند نوع قالب سایت برای سایت فروش فالوور اینستاگرام داریم؟

دو نوع. یکی ساده و شرکتی و دیگری اختصاصی و طراحی شده

آیا طراحی یک سایت برای فروش فالوور و خدمات اینستاگرامی مزیتی نسبت به فروش در دیگر کانال‌ های فروش دارد؟

بله. طراحی یک سایت برای فروش فالوور و خدمات اینستاگرامی، دارای مزایایی نسبت به فروش در دیگر کانال‌ های فروش است. سایت فروش، به شما این امکان را می‌دهد که بازاریابی و فروش خود را برای یک جمعیت گسترده‌ تر از طریق اینترنت انجام دهید و مشتریان خود را به صورت آنلاین پیدا کنید. همچنین، سایت فروش به شما امکان می ‌دهد که محصولات و خدمات خود را به صورت مستقیم به مشتریان ارائه کنید و هزینه ‌های واسطه ‌گری را کاهش دهید.

در طراحی یک وبسایت فروش فالوور اینستاگرا باید چند بخش را در نظر گرفت؟

شکل ظاهری یا همان قالب وبسایت و پنل مدیریت.

چه نکاتی در طراحی سایت فروش فالوور اینستاگرام باید مد نظر قرار گیرد؟

طراحی سایتی حرفه ‌ای و جذاب با رابط کاربری ساده و راحت برای مشتریان، قیمت مناسب و رقابتی با سایر رقبا، پشتیبانی مشتریان قوی و داشتن سیستم پشتیبانی خوب و قابل اعتماد، امنیت و حفاظت از اطلاعات مشتریان، ارائه خدمات متنوع و ویژگی‌ های جذاب برای مشتریان، سرعت بارگذاری سایت

طراحی پنل مدیریت به چه صورت امکان پذیر است؟

در طراحی پنل مدیریت تماما درخواست های مشتری و نظرات مدنظر او پیاده سازی می گردد.

دریافت شماره مجازی اینستاگرام و تمامی برنامه ها

خرید شماره مجازی برای اینکه در شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام اکانتی بسازید، باید از یک شماره تلفن استفاده نمایید.  اما در برخی از موارد کاربران تمایل استفاده از شماره شخصی خود را برای ورود به این فضا ندارند.

اما چاره چیست؟ امروزه با پیشرفت تکنولوژی این فرایند آسان تر شده و با وجود شماره های مجازی، امکان استفاده از هر شبکه اجتماعی به ویژه اینستاگرام فراهم شده است.

کاربران می توانند با خرید شماره مجازی اینستاگرام، در این شبکه مجازی فعالیت کنند. در ادامه با سایت دیجی فالوور همراه باشید تا اطلاعات کاملتری در این خصوص به دست آورید.خرید شماره مجازی ارزان برای تمامی برنامه ها با تحویل فوری

 

ثبت نام در اینستاگرام از طریق شماره مجازی چگونه است؟

یکی از بهترین شبکه های اجتماعی که امروزه طرفدار شایانی را جذب خود نموده است،‌ اینستاگرام است. کاربران برای اینکه بتوانند در این بستر اکانتی بسازند و فعالیت کنند، باید از طریق ایمیل یا شماره تلفن خود اقدام کنند.

بسیاری از افراد تمایلی به استفاده از شماره شخصی خود ندارند و بسیاری دیگر نیز قصد دارند برای هر کسب و کار خود، یک اکانت بسازند؛ در این صورت باید برای هر اکانت یک شماره تهیه کنند.

وجود شماره های مجازی به کاربران کمک خواهد کرد تا از طریق آن در این شبکه اجتماعی اکانتی ساخته و در آن فعالیت کنند. شما می توانید برای ساختن این شماره ها، از برنامه های گوناگونی استفاده کنید.

البته سایت های گوناگونی در این زمینه فعالیت می کنند و شماره های مجازی برای اینستاگرام ارائه می دهند. اگر در اینستاگرام یک اکانت شخصی دارید، باز هم می توانید با استفاده از شماره مجازی اکانت دیگری بسازید.

شماره مجازی برای اینستاگرام چگونه است؟

اگر قصد دارید برای اینستاگرام خود شماره مجازی خریداری کنید، باید به دو فاکتور مهم توجه شایانی داشته باشید.

برای اینکه از هرگونه مشکل جلوگیری کنید و اطلاعات خود را در اینستاگرام حفظ نمایید، باید به امن بودن شماره توجه کنید. شماره مجازی که خریداری می کنید، باید تضمینی باشد و بی دلیل نیز از بین نرود.

در جهان‌ امروز سایت های گوناگونی در زمینه فروش شماره های مجازی اینستاگرام فعالیت می کنند. شما می توانید از طریق آزمون و خطا و بررسی سایت ها، معتبرترین آنها را برگزینید و اقدام به خرید شماره مجازی کنید.

برای خرید شماره مجازی بهترین و مطمئن ترین راه، انتخاب یک سایت معتبر مانند دیجی فالوور است که خدمات گوناگونی را در این زمینه به کاربران خود ارائه می دهد.

اگر قصد دارید از یک سایت خارجی اقدام به خرید این قبیل شماره ها کنید، باید حساب شخصی پی پال داشته باشید و از آن طریق اقدام نمایید.

سایت دیجی فالوور در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت می کند و شما می توانید با خیال آسوده امن ترین شماره مجازی را به صورت تضمینی خریداری نمایید.

چگونه شماره مجازی اینستاگرام بسازیم؟

شماره های مجازی در اینستاگرام بسیار مهم هستند و با توجه به اهمیتی که دارند سه روش برای تولید آنها وجود دارد.

1- روش اول سایت دیجی فالوور است که ارائه دهنده بهترین شماره های مجازی اینستاگرام می باشد. 

2- ربات های تلگرامی 

3- نرم افزار های شماره ساز 

شما می توانید از طریق برنامه و ربات های تلگرامی، به صورت رایگان شماره مجازی بسازید. اما به این نکته توجه داشته باشید که این قبیل شماره ها امنیت بالایی ندارند و احتمال دارد که بعد از مدت کوتاهی دیگر قابل استفاده نباشند و پس از مدتی به فرد دیگری نیز واگذار گردند.

در میان روش های گوناگون ساخت شماره های مجازی، بهترین و امن ترین روش. خرید شماره های مجازی از سایت دیجی فالوور است. شما می توانید این شماره ها را از این سایت معتبر با کیفیت بالایی خریداری نمایید.

خرید اینترنتی شماره

اگر قصد دارید به صورت اینترنتی این شماره ها را خریداری کنید، باید به برخی از ویژگی ها که در ادامه به آن ها می پردازیم توجه نمایید:

تنوع زیاد در شماره:

شماره های مجازی تنوع بالایی دارند و کشورهای مختلفی را پوشش می دهند که این امر دست شما را در انتخاب یک شماره باز خواهد گذاشت.

شماره های اختصاصی:

شما می توانید از طریق این شماره ها بدون هیچ نگرانی از آنها استفاده نمایید. 

امنیت بالا:

اگر شماره مجازی امنیت بالایی داشته باشد، به کاربر این اجازه داده می شود که فعالیت های گوناگون از طریق این شماره صورت بگیرد.

سخن آخر 

شما می توانید از طریق سایت دیجی فالوور شماره مجازی هر کشوری که تمایل استفاده از آن را دارید، انتخاب کنید.

دیجی فالوور یکی از سایت های بسیار معتبر در زمینه ارائه خدمات شبکه های اجتماعی است و همواره در تلاش بوده تا رضایت کاربران ارجمند خود را جلب نماید.

شماره های مجازی که این سایت ارائه میدهد، کیفیت بسیار بالایی داشته و علاوه بر این از امنیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

😍 نظرات و بازخورد مشتریان 😍

1دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!
ارسال دیدگاه
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد