خرید شماره مجازی روبیکا ارزان بدون ریپورتی با تحویل فوری

امروزه شیوه زندگی افراد به گونه ای است که برای انجام کارهای خود باید از امکانات شبکه های اجتماعی مختلف استفاده کنند. پلتفرم های اجتماعی می توانند در زمان افراد صرفه جویی کنند.

3.5/5 – (13 امتیاز)

خرید شماره مجازی روبیکا ارزان بدون ریپورتی با تحویل فوری

خدمات شماره مجازی روبیکا

لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1
روش HTTPPOST
فرمت پاسخJson
API URLhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1
کلید APIبرای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/balance
tokenکلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/services
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/countries
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
serviceشناسه سرویس
operatorشناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/status?id=$id
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
statusوضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://www.digi-follower.com/digi/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیتتوضیحات
CANCELEDلغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNEDاعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

دیجی فالوور بزرگترین مرجع فروش خدمات شبکه های اجتماعی

خرید شماره مجازی روبیکا ارزان بدون ریپورتی

روبیکا اپلیکیشنی است که در چند سال اخیر به دلیل وجود محدودیت در استفاده از برنامه های خارجی، محبوبیت فراوانی به دست آورده است. روبیکا پلتفرمی چند منظوره است که دارای امکانات و ویژگی های فراوانی می باشد.

اطلاعات خرید شماره مجازی روبیکا
💎کیفیت خرید شماره مجازی روبیکااختصاصی و بدون ریپورتی
💰قیمت شماره مجازی روبیکاشروع قیمت از 100000تومان
⏳ زمان انجاماتوماتیک تحویل بعد از ثبت سفارش
⏱ پشتیبانی24 ساعت شبانه روز
⭐ ویژگی هادرجه 1 و باکیفیت، قیمت مناسب
🎯 نحوه ثبت سفارشخرید از سایت به صورت آنلاین، کارت به کارت

آیا سوالی دارید؟

لطفاً سوالات زیر را بخوانید و اگر نمی توانید پاسخ خود را پیدا کنید ،
لطفاً سوال خود را برای ما ارسال کنید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

آیا میتوان بدون دریافت کد تایید، به روبیکا وارد شد؟

خیر. استفاده از روبیکا به کد تایید نیاز دارد.

چگونه میتوانم بدون استفاده از سیم کارت، در روبیکا ثبت نام کنم؟

در صورتی که قصد دارید بدون استفاده از سیم کارت یک اکانت در روبیکا ایجاد کنید، می توانید یک شماره مجازی از سایت دیجی فالوور خریداری نمایید.

روش مناسب برای ساخت حساب کاربری روبیکا چیست؟

بهترین روش برای ساخت حساب کاربری در روبیکا، استفاده از سیم کارت و شماره حقیقی است.

آیا با شماره مجازی خارجی میتوان در روبیکا ثبت نام کرد؟

خیر. از آنجایی که پلتفرم روبیکا ایرانی است، شماره مجازی آن نیز باید دارای پیش شماره +۹۸ باشد.

هزینه خرید شماره مجازی روبیکا چقدر است؟

برای آگاهی از هزینه خرید شماره مجازی روبیکا، به وبسایت دیجی فالوور مراجعه کنید.

چه مدت زمان طول می کشد تا شماره مجازی روبیکا را دریافت کنم؟

پس از پرداخت هزینه، حداکثر 48 ساعت زمان لازم است شماره مجازی روبیکا را دریافت کنید.

آیا با استفاده از شماره مجازی روبیکا، حریم خصوصی من حفظ می شود؟

بله. شماره های مجازی، حریم خصوصی شما را به همان یک کاربر حفظ می کنند.

آیا میتوانم از طریق شماره مجازی، یک کسب و کار در روبیکا راه اندازی کنم؟

بله. حساب کاربری ساخته شده توسط طریق شماره مجازی، همانند حسابی است که با استفاده از شماره حقیقی ایجاد می کنید.

آیا شماره مجازی روبیکا ایمن است؟

در صورتی که شماره مجازی را از وبسایت معتبر خریداری کنید، ایمن است.

آیا شماره های مجازی با یکدیگر تفاوت دارند؟

بله. شماره های مجازی از نظر ایرانی و خارجی بودن، قیمت و کیفیت با یکدیگر متفاوت هستند.

آیا استفاده از شماره های مجازی روبیکا برای مدت زمان طولانی، امکان پذیر است؟

بله. در صورتی که از قوانین روبیکا پیروی کنید، می توانید از آنها برای مدت بیشتری استفاده نمایید.

آیا امکان خرید چند شماره مجازی روبیکا وجود دارد؟

بله. شما می توانید به تعداد دلخواه در سایت دیجی فالوور، شماره مجازی روبیکا خریداری کنید.

آیا شماره مجازی برای دیگر پلتفرم های اجتماعی قابل خریداری است؟

بله. شما می توانید برای سایر اپلیکیشن های مختلف همچون واتساپ و تلگرام، شماره مجازی خریداری کنید.

آیا میتوانم با شماره مجازی از تمامی خدمات اپلیکیشن روبیکا استفاده کنم؟

بله. شماره های مجازی که از وبسایت دیجی فالوور خریداری می کنید، دسترسی شما به تمامی امکانات را فراهم می کند.

هنگام دریافت کد تایید برای نصب روبیکا با مشکل مواجه می شوم، چگونه میتوانم آن را برطرف کنم؟

در صورت بروز هرگونه مشکل طی فرآیند استفاده از شماره مجازی روبیکا خریداری شده، با پشتیبانی وب سایت دیجی فالوور ارتباط برقرار کنید.

خرید شماره مجازی روبیکا

امروزه شیوه زندگی افراد به گونه ای است که برای انجام کارهای خود باید از امکانات شبکه های اجتماعی مختلف استفاده کنند. پلتفرم های اجتماعی می توانند در زمان افراد صرفه جویی کنند. روبیکا اپلیکیشنی است که در چند سال اخیر به دلیل وجود محدودیت در استفاده از برنامه های خارجی، محبوبیت فراوانی به دست آورده است. روبیکا پلتفرمی چند منظوره است که دارای امکانات و ویژگی های فراوانی می باشد.

کاربران روبیکا می توانند از طریق این برنامه قبض های خود را پرداخت کنند، فیلم و سریال های مختلف را تماشا کنند، با دیگر کاربران تعامل برقرار کنند و نیز برخی از فعالیت های ورزشی را انجام دهند. بطور کلی میتوان گفت که این پلتفرم امکانات گسترده ای را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. در این مطلب از وبسایت دیجی فالوور، قصد داریم به خرید شماره مجازی روبیکا و ویژگی های آن بپردازیم.

خرید شماره مجازی روبیکا ارزان بدون ریپورتی و تضمینی

روبیکا چیست؟

روبیکا یک اپلیکیشن است که میتوان آن را بر روی تلفن همراه نصب و از امکانات آن استفاده کرد. این اپلیکیشن ایرانی است و تنها برای کاربران ایرانی در دسترس می باشد. برخی از امکانات متنوع اپلیکیشن روبیکا به شرح زیر می باشند:

1- پرداخت قبض و صورت حساب مانند قبض آب، گاز، برق و تلفن ثابت

2- خرید بسته های اینترنت و اعتبار شارژ

3- خرید بلیط وسایل حمل و نقل مانند بلیط اتوبوس، قطار و هواپیما

4- دسترسی رایگان به برخی خدمات

5- قابلیت خرید کالاهای مختلف از فروشگاه های آنلاین

6- نصب و بهره مندی از خدمات روبیکا برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس می باشد.

شماره مجازی چیست؟

شماره مجازی روشی بسیار ساده با هزینه پایین است، که به کاربران کمک می کند تا یک شماره اختصاصی قابل استفاده داشته باشند بدون آنکه از سیم کارت فیزیکی، استفاده کنند.

با استفاده از شماره مجازی، میتوان تماس صوتی و پیامک برقرار کرد. در واقع شماره های مجازی عملکردی مانند شماره های حقیقی دارند، اما وجود فیزیکی ندارند.

اگرچه با استفاده از برنامه های مختلف میتوان شماره های مجازی ساخت، اما بهتر است از روش ساده تری برای تهیه این شماره ها استفاده کنید. در حال حاضر وبسایت های متعددی، خرید شماره مجازی را تنها با پرداخت مقداری هزینه امکان پذیر ساخته اند.

اما سایت دیجی فالوور یکی از معتبرترین فروشگاه ها، برای خرید شماره مجازی است. شما می توانید در این سایت، شماره مجازی برای تمامی پلتفرم های اجتماعی از جمله واتساپ، تلگرام، روبیکا و… خریداری کنید.

نحوه ورود به اپلیکیشن روبیکا بدون شماره تلفن همراه

ورود به اپلیکیشن روبیکا و استفاده از خدمات و ویژگی های آن، بدون دریافت کد تایید امکان پذیر نمی باشد. علت این امر پیشگیری از ایجاد حساب های خودکار و جلوگیری از ربات ها می باشد.

یکی از پرسش های رایج کاربران روبیکا این است که، آیا می توانند بدون داشتن سیم کارت، یک اکانت در این پلتفرم بسازند؟

همانطور که پیش از این اشاره کردیم، بدون تایید شماره تلفن همراه و دریافت کد تایید، نمی توان یک اکانت ساخت. اما برای این کار می توانید از شماره مجازی استفاده کنید.

شماره های مجازی امکان استفاده از پلتفرم روبیکا را بدون داشتن سیم کارت حقیقی برای کاربران فراهم کرده اند. برخی از کاربران تمایل ندارند که با شماره تلفن خود اکانتی برای شبکه های اجتماعی بسازند. بنابراین می توانند از شماره فیک یا همان شماره مجازی استفاده کنند.

شماره مجازی روبیکا چیست؟

شماره مجازی روبیکا، یک شماره تلفن است که جهت استفاده از خدمات پلتفرم روبیکا در اختیار افراد قرار می گیرد. با استفاده از این شماره، میتوان به خدمات و امکانات متنوعی دست یافت.

کاربران جهت استفاده از شماره مجازی روبیکا، ابتدا باید اپلیکیشن روبیکا را بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنند‌‌. به دلیل ایرانی بودن برنامه روبیکا، شماره مجازی که برای ساخت اکانت در آن اپلیکیشن استفاده می شود نیز، باید با پیش شماره +98 ساخته شود.

کاربرد خرید شماره مجازی روبیکا

برخی افراد تمایل دارند برای ثبت نام در شبکه های اجتماعی مختلف، از شماره اصلی خود استفاده نکنند و یا اینکه چند اکانت مختلف داشته باشند.

خرید شماره مجازی روبیکا، می تواند برای این منظور به شما کمک کند. شماره های مجازی روبیکا صرفا برای کسب و کار استفاده نمی شوند و کاربرد گسترده ای دارند.

مهمترین کاربرد خرید شماره مجازی روبیکا، ایجاد حساب کاربری در این پلتفرم است. عدم مشخص شدن هویت کاربری، از دیگر کاربردهای مهم شماره مجازی روبیکا می باشد.

پنهان بودن هویت کاربری برای برخی از کاربران روبیکا امری مهم است. با استفاده از شماره مجازی روبیکا، میتوان بدون شناسایی شدن هویت، به راحتی با دیگر کاربران ارتباط برقرار کرد.

مزایای خرید شماره مجازی روبیکا چیست؟

خرید شماره مجازی روبیکا، مزایایی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

1- عدم نیاز به سیم کارت حقیقی برای ایجاد حساب کاربری روبیکا

2- تعامل و ارتباط با دیگر کاربران بدون شناسایی هویت کاربری

3- دسترسی به امکانات مختلف به ساده ترین روش

4- صرفه جویی در هزینه ها

5- حفظ حریم خصوصی

خرید شماره مجازی روبیکا از سایت دیجی فالوور

در این مطلب از سایت دیجی فالوور، به معرفی شماره مجازی روبیکا، کاربرد و مزایای آن اشاره کردیم. شماره مجازی روبیکا دسترسی به امکانات اپلیکیشن روبیکا بدون نیاز به شماره حقیقی را فراهم می کند‌‌.

شما می توانید شماره مجازی روبیکا خود را از وبسایت دیجی فالوور تهیه کنید. دیجی فالوور یک مرجع معتبر برای خرید خدمات مختلف است که به رشد حساب کاربری شما کمک می کند.

جهت خرید شماره مجازی روبیکا و دیگر خدمات مختلف، به وبسایت دیجی فالوور مراجعه نمایید. همچنین می توانید از طریق این مجموعه، مطمئن ترین و ارزانترین شماره های مجازی را برای واتساپ، تلگرام و دیگر برنامه های خود سفارش دهید.

😍 نظرات و بازخورد مشتریان 😍

بدون دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!
  اعلان ها
  اطلاعیه جدیدی وجود ندارد